Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 30. 11. 2010


Přítomni: p. Bártová, Keller, Hájek, Mocák, Hadač, Bárta, Horčička,

Nepřítomen: p. Kropáček

Ověřovatelé zápisu: p. Hájek, p. Hadač

Zapsala: p. Kratochvílová L.Program:

1. Zahájení a volba ověřovatelů

2. Projednání návrhu rozpočtu na r. 2011

3. Informace o konečné likvidaci vyřazených knih z obec. knihovny

4. Informace o změnách v dopravní  obslužnosti po 1.1.2011

5. Návrh na zavedení internetového bankovnictví na účtu OÚ

6. Různé1. Zahájení a volba ověřovatelů

Starostka obce L. Bártová, přivítala přítomné a v 17.00 hod. zahájila schůzi. Je přítomno 7 z 8 zastupitelů a je usnášeníschopné. Byli zvoleni ověřovatelé zápisu p.Hájek a Hadač. Paní starostka seznámila přítomné s programem dnešního jednání a program byl schválen.


Výsledek hlasování: pro 7. proti 0.2.Projednání návrhu rozpočtu na r. 2011

Zastupitelstvo obce schválilo návrh rozpočtu na r. 2011, rozpočtový výhled na r. 2011 – 2013 a rozpočtové opatření č. 8/10.


Výsledek hlasování: pro 7, proti 0.3.Informace o konečné likvidaci vyřazených knih

Vyřazené knihy z knihovny budou pro nezájem ekologicky likvidovány.


Zastupitelstvo bere na vědomí.4. Informace o změnách v dopravní obslužnosti po  1.1.2011

Na Magistrátu M. Boleslav proběhlo  jednání týkající se dopravní obslužnosti. Zatím stále nejsou informace o tom,  zda nedojde ke zkrácení nebo zrušení některých spojů, jízdné se bude zdražovat, ale neví se o kolik.


Zastupitelstvo bere na vědomí.


5.Návrh na zavedení internetového bankovnictví na účtu OÚ

Zastupitelstvo schválilo od prosince 2010 zavedení využívat internetové bankovnictví na účtu OÚ.


Výsledek hlasování: pro 7, proti 0.


6. Různé

a) Žádost pana Bessissa Kamenice o změnu ÚP.

Zastupitelstvo obce nesouhlasí se změnou ÚP ve věci výstavby turistického kempu na pozemcích 690/2, 690/3, 690/4, 676/1 v k.ú Dobšín.Výsledek hlasování: pro 0, proti 7.

Problém týkající se trativodu, který vede přes jeho pozemek, bude konzultován s právníkem.


b) Zastupitelstvo schválilo žádost o zakoupení kamen a kouřovodu do objektu hospody u Karla v hodnotě cca 20 000,- Kč.Výsledek hlasování: pro 7, proti 0.


c) Zastupitelstvo schvaluje zapůjčení výsuvného žebříku fyzickým osobám s trvalým pobytem na Dobšíně a Kamenici bezplatně. Ostatním fyzickým osobám malý žebřík 50,- Kč/den, výsuvný žebřík 100,- Kč/den. Tyto žebříky budou půjčovány na vlastní nebezpečí.Výsledek hlasování: pro 7, proti 0.


d) Poplatek za pronájem sálu je 1 000,- Kč pro komerční využití a 500,- Kč pro soukromé účely. Zastupitelstvo bere na vědomí.


e) Poplatek za odpady na příští rok zůstává ve stejné výši jako v roce 2010, tj. 450,-Kč/osoba. Odpady se budou vyvážet každý týden ve čtvrtek. Zastupitelstvo bere na vědomí.


f) Zastupitelstvo obce dalo pokyn k provedení inventarizace majetku  k 31.12.2010 ve složení: p. Bártová, Kratochvílová, Hájek.

Zastupitelstvo obce schválilo likvidaci některých vyřazených a nepotřebných věcí (likvidační protokol č. 1). Výsledek hlasování: pro 7, proti 0.


g) Zastupitelstvo schválilo vypracovat projektovou dokumentaci na opravu některých místních komunikací a dokumentaci na modernizaci veřejného rozhlasu.Výsledek hlasování: pro 7, proti 0.Usnesení:


Zastupitelstvo schvaluje:

Program jednání, návrh rozpočtu, rozpočtový výhled na r. 2011 -2013, rozpočtové opatření č. 8/10, zavedení využívat inter. bankovnictví, zakoupení kamen a kouřovodu, půjčování výsuvného žebříku, pronájem sálu, likvidaci vyřazených a nepotřebných věcí, vypracování projektové dokumentace.


Zastupitelstvo neschvaluje:

Návrh na změnu územního plánu.


Zasedání ukončeno ve 20.00 hod. příští zasedání se bude konat 16.prosince v 18.00 hod. na OÚ.


Zveřejněno: 01. 12. 2010
Z rubriky: Úřední deska, Zápisy ze zasedání

Na tento článek dosud nikdo nereagoval.


Napište komentář:*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-spam image