Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 6. 9. 2011


Přítomni: p. Bártová, Keller,  Hájek, Bárta, Hadač.

Neomluveni: p. Horčička, Mocák J.

Ověřovatelé zápisu: p. Bárta, Hadač F.

Zapsala: p. Kratochvílová  L.


Program:

1. Zahájení a volba ověřovatelů

2. Schválení úhrady opravy převodovky hasičského vozu

3. Schválení odměny za opravu cesty k chatám na Kamenici

4. Naplánování opravy cesty na Kamenici za Zajícovými

5. Různé


1. Zahájení a volba ověřovatelů

Starostka obce L. Bártová přivítala přítomné a v 18.00 hod. zahájila schůzi. Je přítomno 5  ze 7 zastupitelů a je usnášeníschopné. Byli zvoleni ověřovatelé zápisu p. Bárta a p. Hadač. Paní starostka seznámila přítomné s programem dnešního jednání a program byl schválen.


Výsledek hlasování: pro 5, proti 0.2. Schválení úhrady opravy převodovky hasičského vozu.

Zastupitelstvo obce schválilo úhradu opravy převodovky hasičského vozu.


Výsledek hlasování: pro 5, proti 0.3. Schválení odměny za opravu cesty k chatám na Kamenici

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo odměnu ve výši 2 000,- Kč za opravu cesty  u chat na Kamenici za Prskavcovými.


Výsledek hlasování: pro 5, proti 0.4. Naplánování opravy cesty na Kamenici za Zajícovými

Obec je ochotna se podílet na opravě cesty za Zajícovými na Kamenici.  Žádost o opravu této

cesty bude postoupena Obci Přepeře, která je spoluvlastníkem této komunikace.


Zastupitelstvo bere na vědomí.5. Různé

Zastupitelstvo schválilo přípravu (opravu) traktoru na zimní sezonu.


Výsledek hlasování: pro 5, proti 0.Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje:  program jednání, úhradu opravy převodovky, odměnu ve výši 2 000,- Kč, přípravu (opravu) traktoru na zimní sezonu.


Zasedání ukončeno v 19.45 hod., příští zasedání se bude konat 20.9.2011 v 18.00 hod. na OÚ.


Zveřejněno: 07. 9. 2011
Z rubriky: Úřední deska, Zápisy ze zasedání

Na tento článek dosud nikdo nereagoval.


Napište komentář:*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-spam image