Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 8. 9. 2009


Přítomni: p. Kropáček, Richtr, Šrajerová, Bártová, Bočková, Hájek, Bernard, Horčička, Prskavec.

Ověřovatelé zápisu: p. Richtr, Bernard

Zapsala: p. Kratochvílová L.


Program:

1. Zahájení  a volba ověřovatelů.

2. Stav hospodaření.

3. Schválení prodeje nebo likvidace traktoru Warinsky

4. Schválení cenové nabídky na „Zřízení pracoviště CzechPOINT“.

5.Řešení prodeje nebo jiného využití voj. auta V3S.

6. Zpráva o investičních akcí a schválení příspěvku na slavností otevření sálu.

7.Schválení žádosti o přidělení dotace z dot. titulu Program rozvoje venkova-2010

8. Schválení dotace z programu FROM na vybudování elekt. osvětlení v části Kamenice na r. 2010.

9. Řešení finančního vyrovnání souvisejícího s umístěním dětí do školky.

10.Různé.

1.Zahájení a volba ověřovatelů.

Starosta obce Mgr. Zd. Kropáček přivítal přítomné a v 18.00 hod. zahájil schůzi. Je přítomno 9 zastupitelů a proto je zastupitelstvo usnášení schopné. Byli jmenování ověřovatelů zápisu p. Richtr, a p. Bernard. Starosta seznámil zastupitelstvo s programem dnešního jednání a program byl schválen.


Výsledek hlasování : 9 pro, proti 0.


2. Stav hospodaření.

Zastupitelstvo projednalo a schválilo hospodaření obce  k 31.7.2009.


Výsledek hlasování: pro 9, proti 0.


3. Schválení prodeje nebo likvidace traktoru Warinsky.

Zastupitelstvo obce již schválilo prodej traktoru Warinsky.


Výsledek hlasování: pro 9, proti 0


4.Schválení cenové nabídky  na „Zřízení pracoviště CzechPOINT„.

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo nabídku od firmy CNS a.s. Mělník, na „Zřízení pracoviště CzechPOINT.


Výsledek hlasování: pro 9, proti 0.


5.Řešení prodeje nebo jiného využití voj. auta V3S.

– Vojenské auto V3S je pro obec i hasiče nepoužitelné. Zastupitelstvo je proti ponechání auta.

-Obec auto nabídne k prodeji přes internet. Cena dohodou – do 1 měsíce.


Výsledek hlasování: pro 9, proti 0.


6.Zpráva o investičních akcí a schválení příspěvku na slavnostní otevření sálu.

V současné době se dokončuje fasáda budovy bývalé školy. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo příspěvek na slavností otevření sálu 14.11.2009 a večerní zábavu v hodnotě 6 000,- Kč.


Výsledek hlasování: pro 9, proti 0.


7.Schválení žádosti o přidělení dotace z dotačního titulu Program rozvoje venkova na r. 2010.

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo žádost o dotaci z dotačního titulu Program rozvoje venkova na r. 2010 přes MAS Český ráj a Střední Pojizeří Obecně prospěšnou společnost. Jedná se o budovu OÚ. Plánuje se výměna oken, zateplení budovy a některé vnitřní úpravy. Žádost je zpracovaná a podaná. Po měsíci se bude vědět, zda dotaci obdržíme.


Výsledek hlasování: pro 9, proti 0.


8.Schválení dotace z programu  FROM na vybudování elekt. osvětlení v části Kamenice-na r. 2010.

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo žádost o dotaci z dotačního titulu FROM (Fond rozvoje obcí a měst) na veřejné osvětlení v části Kamenice. Podklady (stavební povolení) pro podání žádosti jsou připraveny. Výsledek hlasování: pro 9, proti 0.

Zastupitelstvo obce schvaluje příjem dotace 93 927,- Kč od Ministerstva vnitra na realizaci projektu CzechPOINT.


Výsledek hlasování: pro 9, proti 0.


9.Řešení finančního vyrovnání souvisejícího s umístěním dětí do školky.

Zastupitelstvo projednalo a schválilo příspěvek na každé dítě navštěvující mateřskou školku ve výši 6 000,- Kč. Zbývající částku si rodiče musí platit sami.


Výsledek hlasování: pro 9, proti 0.


10.Různé

Stížnost p. L. Bočkové na p. E. Prskavce na hlučné startování nákl. auta brzo ráno.

Obec apeluje na to, aby se vzájemně rozumně domluvili.


– Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo nákup krbových kamen do sálu v bývalé škole.

Výsledek hlasování: pro 9, proti 0.


– Cesta u chat na Kamenici za Prskavcovými se postupně opravuje.


11.Usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje:


Program jednání, volbu ověřovatelů, stav hospodaření, prodej traktoru Warinsky, nabídku na „Zřízení pracoviště CzechPOINT, prodej auta V3S přes internet,  příspěvek na slavnostní otevř. sálu, žádost o dotaci PRV, žádost o dotaci FROM, příjem dotace na realizaci projektu CzechPOINT, příspěvek na dítě v MŠ, nákup krbových kamen.


Zasedání ukončeno ve 20.00 hod., příští zasedání se bude konat 13.10.2009 v 18.00 hod. na OÚ.


Zveřejněno: 15. 9. 2009
Z rubriky: Úřední deska, Zápisy ze zasedání

Na tento článek dosud nikdo nereagoval.


Napište komentář:*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-spam image