Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 9. 11. 2010


Přítomni: p. Bártová, Keller, Hadač, Bárta L., Mocák J.,  Hájek F., Horčička

Ověřovatelé zápisu: p. Keller, Hájek

Nepřítomen: p. Kropáček Zd.

Zapsala: L. Kratochvílová


Program:

1. Zahájení a volba ověřovatelů

2. Informace o řešení situace při odstoupení zastupitele obce

3. Schválení finančního daru MŠ Obruby

4. Informace o opětovném zprovoznění tel. linky a internetu na OÚ

5. Zajištění vánočního stromu

6. Nabídky brigády na vysekání náletových křovin v zatáčce naproti OÚ

7. Informace o závěrečné kontrolní prohlídce veřejného osvětlení na Kamenici

8. Různé


1. Zahájení a volba ověřovatelů.

Starostka obce p. Bártová přivítala přítomné a v 18.00 hod. zahájila schůzi. Je přítomno 7 z 9 zastupitelů a je usnášeníschopné. Byli zvoleni ověřovatelé zápisu p. Keller a p. Hájek. Paní starostka seznámila přítomné s programem dnešního jednání a program byl schválen.


Výsledek hlasování: 7 pro , proti 0


2. Informace o řešení situace při odstoupení zastupitele obce.

Pan L. Richtr písemně oznámil, že se vzdává k 9.11.2010 mandátu zastupitele. Bývalý starosta  dosud žádné materiály k chodu obce nepředal. Zůstává 8členné zastupitelstvo obce  a je usnášeníschopné.


Zastupitelstvo bere na vědomí


3.Schválení finančního daru MŠ Obruby.

Zastupitelstvo obce schválilo finanční příspěvek  MŠ Obruby  ve výši 1 200,- Kč.


Výsledek hlasování: 7 pro, proti 0.


4. Informace o opětovném zprovoznění tel. linky a internetu na OÚ.

Internet zprovozněn, telefonní linka je zatím  pro poruchu mimo provoz. V nejbližší době bude porucha odstraněna.


Zastupitelstvo bere na vědomí


5.Zajištění vánočního stromu.

Po dohodě s p. Nollem – lesní správce – bude zajištěn velký vánoční strom před OÚ a malý do sálu bývalé školy, kde se uskuteční mikulášská nadílka.


Zastupitelstvo bere na vědomí


6.Nabídka brigády na vysekání náletových křovin v zatáčce naproti OÚ

Hasiči ve spolupráci s občany zajistí vysekání náletů v zatáčce naproti OÚ a u plotu u komunikace před býv. školou. Termín do konce listopadu.


Zastupitelstvo bere na vědomí


7.Informace o závěrečné kontrolní prohlídce veřejného osvětlení na Kamenici.

Dne 9.11.2010 proběhla za přítomnosti pracovníka  Stavebního úřadu D. Bousov  pana Škultéty kolaudace veřejného osvětlení . Po přezkoumání  návrhu a místního šetření, Stavební úřad povoluje užívání stavby veřejného osvětlení.


Zastupitelstvo bere na vědomí


8. Různé


Zastupitelstvo obce schválilo nákup nové audiotechniky pro použití rozhlasu.

Výsledek hlasování: 7 pro, proti 0.


Zastupitelstvo schválilo příspěvek na stolní tenis ve výši 1 000,- Kč a  1 500,- Kč na mikulášskou nadílku, která se bude konat 5.12.2010.

Výsledek hlasování: 7 pro, proti 0.


T-Mobile a.s. Praha  bude provádět výměnu a osazení nových antén na stávající nosiče na vodojemu na Kamenici. Bude přidávat anténu s a azimutem 140“, která by měla výrazně zlepšit signál pro Dobšín.         Zastupitelstvo souhlasí s výměnou.

Výsledek hlasování: 7 pro, proti 0.


Volba předsedů komisí a výborů.

—————————————

Finanční výbor –    předseda p. Hájek Filip,    členové: Z. Loudová, J. Drázský

Kontrolní výbor –  předseda p. Mocák Jar.      členové: G. Bárta, Petr Bárta

Dopravní komise – předseda p.Hadač Fr.

Kulturní komise  –  předseda p. Bárta Luboš


Finanční odměna zastupitelů a  předsedů komisí a výborů zůstává ve stejné výši jako v minulém zastupitelstvu.

Výsledek hlasování: 7 pro, proti 0.


Správcem dětských prolézaček byl navržen pan L. Bárta. K zajištění bezpečnosti uživatelů herního zařízení bude průběžně provádět kontrolu všech komponentů.

Výsledek hlasování: 7 pro, proti 0.


Paní starostka se dne 15.11.2010 zúčastní informační schůzky na Magistrátu města Ml. Boleslav, týkající se možných změn v autobusové základní dopravní obslužnosti Středočeského kraje po 1.1.2011.

Zastupitelstvo bere na vědomí


Usnesení:


Zastupitelstvo schvaluje:

Program jednání , volbu ověřovatelů, příspěvek MŠ Obruby, nákup audiotechniky, příspěvek na stolní tenis, na mikulášskou nadílku, odměny zastupitelů a správce dětských prolézaček.

Zasedání ukončeno ve 20.00 hod. příští zasedání se bude konat dne 23.11.2010 v 18.00 hod. na OÚ.


Zveřejněno: 11. 11. 2010
Z rubriky: Úřední deska, Zápisy ze zasedání

Na tento článek dosud nikdo nereagoval.


Napište komentář:*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-spam image