Zápis ze zasedání zastupitelstva dne 9. 2. 2010


Přítomni: p. Kropáček,  Bártová, Šrajerová, Bočková, Prskavec, Hájek

Ověřovatelé: p. Prskavec, Bártová

Omluveni: p. Richtr, Bernard, Horčička

Zapsala: p. Kratochvílová


Program:

1. Zahájení a volba ověřovatelů

2. Přehled hospodaření za r. 2009, rozpočtové opatření č. 1/10

3. Příspěvek hasičům na školení a uniformy

4. Informace o opravách veřejného osvětlení

5. Informace o zimní údržbě silnic

6. Příspěvky a různé


1. Zahájení a volba ověřovatelů

Starosta Mgr. Z. Kropáček přivítal přítomné  a v 18.00 od. Zahájil schůzi. Je přítomno 6 z 9 zastupitelů a proto je usnášení schopné. Byli jmenováni ověřovatelé zápisu p. Prskavec p. Bártová. Pan starosta seznámil přítomné s programem dnešního jednání a program byl schválen.


Výsledek hlasování: pro 6, proti 0.


2. Přehled hospodaření za r. 2009 a rozpočtové opatření č. 1/10

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo hospodaření za r. 2009 a projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 1/10 – úprava rozpočtu. Jedná se o příspěvek od kraje, který je určen na úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy.


Výsledek hlasování: pro 6, proti 0.


3.Příspěvek hasičům na školení uniformy

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo příspěvek pro hasiče ve výši 3 000,- Kč na 3 uniformy a  4 500,- Kč na školení – práce s motorovou pilou  pro 3 osoby.


Výsledek hlasování: pro 6, proti 0.


4.Informace o opravách veřejného osvětlení

Na některých místech v obci Dobšín a Kamenice nesvítí světla. Oprava těchto světel bude provedena v jarním období, až to umožní povětrnostní podmínky.


Zastupitelstvo bere na vědomí


5.Informace o zimní údržbě místních komunikací

Zimní údržba je prováděna  v možnostech technického vybavení, které máme k dispozici..


Zastupitelstvo bere na vědomí.


6.Příspěvky a různé

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo nákup sněhových řetězů na traktor.

Výsledek hlasování: pro 6, proti 0.


Zastupitelstvo projednalo stížnost p. Zajíce J. Kamenice  na zimní údržbu cesty kolem jeho objektu  a  konstatuje, že vzhledem k velkému množství sněhu a technickému vybavení, není možné v současné době odklidit veškerý sníh z cesty.


Usnesení:

Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání, hospodaření za r. 2009, rozpočtové opatření č. 1/10, příspěvek hasičům na uniformy a školení, nákup sněhových řetězů.

Zastupitelstvo bere na vědomí: Oprava  světel bude provedena v jarním období. Zimní údržba je prováděna v možnostech technického vybavení.

Zasedání ukončeno v 19.30 hod. příští zasedání se bude konat 16.3.2010 v 18.00 hod. na OÚ.


Zveřejněno: 15. 2. 2010
Z rubriky: Úřední deska, Zápisy ze zasedání

Na tento článek dosud nikdo nereagoval.


Napište komentář:*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture.
Anti-spam image